Tuesday, June 20, 2006

Lennartsbloggen

Utveckling Javisst!
Måndag eftermiddag och kväll . 8 timmars debatt i kommunfullmäktige. Mål och ramar för 2007 togs efter en lång debatt. Men frågan är om debatten förde frågorna framåt?
Den hetaste debatten handlade om köp av aktier i Karskär Energi. Beslutsunderlagets brister blev tydligt, men vad gör man om majoriteten bestämt sig för en viss lösning oavsett fakta……
Nu tar fullmäktige sommarlov fram till slutet av augusti. Och då blir det en het debatt. Med drygt två veckor före valet kommer valrörelsen att både synas och höras i Gävles fullmäktigesal.

Saturday, June 10, 2006

Lennartsbloggen

Kristdemokraterna säger nej till erbjudandet att förvärva 25 % av aktierna i Karskär Energi AB

Stadshus AB har sedan juni 2004 haft kontakter med Karskär Energi och dess ägare angående industriellt samarbete.
Gävle Energi AB har under en tid också haft överläggningar med Sandviken Energi AB om samarbete inom fjärrvärmeområdet. Flera olika interna och externa utredningar har gjorts.

Karskär Energi levererar sedan många år genom avtal en relativt begränsad kvantitet hetvatten till Gävle Energi AB, motsvarande ca 9 % av Gävle Energis nuvarande behov. Olika tankar och förslag har presenterats bl a att Gävle kommun skulle köpa Karskär Energi och Gävle kommun ställde sig också för några år sedan sig positiv till att en ansökan lämnades in om bidrag från det statliga klimatinvesteringsprogrammet för att bygga en biopanna, ägd av Karskär.

Gävle Energi AB har genom förhandling säkrat fortsatta leveranser från Karskär Energi AB för åren 2008-2012 till kraftigt nedsatt pris i förhållande till det avtal som gäller fram till 2008. Genom detta avtal kommer Karskär Energi att leverera hetvatten som produceras med biobränsle. Karskärs beslut att ersätta dagens oljeanvändning är mycket positivt och visar på bolagets intresse att medverka till att uppställda miljömål nås.

De förslag till avtal som framförhandlats av parternas förhandlare, Ice Capital, ger uttryck för en vilja från både Gävle kommun och Karskär Energis ägare att ta ett gemensamt ansvar för både miljö och uppvärmning av Gävles fastighetsbestånd.
Den ekonomiska utvärdering som Ove Andersson utfört visar i princip ingen ökad ekonomisk nytta av att gå in som delägare i Karskär Energi. Ice Capitals rapport har ett mycket begränsat bevisvärde, eftersom Ice Capital, i sin rapport i princip utvärderar sitt eget utförda arbete. I det tjänstemannaförslag som kommunens egna chefstjänstemän tagit fram anförs att samverkan med näringslivet är en mycket viktig faktor och att det är ett steg i kommunens strategiska näringslivssamarbete att köpa in sig i ortens största energikombinat. När Gävle Energi för några år sedan diskuterade ett gemensamt bolag med dåvarande Sydkraft drogs slutsatsen att ett sånt samarbete skulle skada värdet på Gävle Energi AB.

Sammanfattningsvis finns ett antal för- och nackdelar för Gävle kommun med delägande i Karskär Energi AB. På samma sätt finns för Korsnäs och Eon fördelar och nackdelar med att få in Gävle Energi AB som delägare. Samägande är ofta en svår och ibland tuff uppgift, särskilt när delägarna har helt olika affärslogik och affärsidéer. Gävle kommun och dess bolag lyder under en helt annan lagstiftning än Karskär Energi och således finns inga lekmannarevisorer med i det upplägg som anges i förslag till avtal.

Vi kristdemokrater menar att det inte visats att ett köp av 25 % av aktierna för 107 Mkr i Karskär Energi AB skulle innebära klara nyttor för medborgarna i Gävle kommun. Det har inte heller visats att priset 107 Mkr är prisvärt sett med Gävle Energis och Gävle kommuns ögon. Den tydligaste nyttan för Gävleborna uppkommer om priset på fjärrvärmeleveranserna kan sänkas med anledning av lägre produktionskostnader för fjärrvärmen.

Det avtal som nu finns för perioden 2008-2012, de goda erfarenheter som finns med Karskär Energi som leverantör och de stora osäkerheter som råder beträffande framtidens energipriser talar för att det finns klara fördelar att inte gå in som delägare. Det finns också mål att kraftigt sänka energiförbrukningen i både bostäder och lokaler.

Genom fortsatt avtalslösning och med en kontrollstation runt år 2010 skapas ett nytt strategiskt läge där olika produktionslösningar kan värderas i god tid innan nuvarande avtal går ut den 31 december 2012. På det sättet kan Gävles skattebetalare vid den tidpunkten ha helt fria händer för att klara det behov som då finns av hetvatten leveranser.

LennartsbloggenGör Fotbolls VM Gävleborgarna ännu sjukare?
När Alf Svensson för fyra år sedan tog ordet fusk i sin mun på tal om sjukskrivningar blev han hårt åtgången och starkt kritiserad för uttalandet att han visste att fusk förekommer inom sjukförsäkringen. Redan vid samma tidpunkt som Alf Svensson gjorde sitt "kontroversiella" uttalande fanns det forskningsresultat på området som visade att fusk förekommer. Alf Svensson fick mothugg av regeringen och även av de andra borgerliga partiledarna. Maud Olofsson sa att Alf fokuserade på fel saker. Idag är tonläget ett annat. Det politiskt korrekta språkbruket lyder förvisso ”överutnyttjande och förändrade attityder”. Men få ifrågasätter att försäkringskassan rutinmässigt kontrollerar alla som söker pengar och använder ny teknik för att stoppa bedrägeriet. Eller att regeringen vill halvera sjukskrivningarna.

Forskare har också undersökt om män utnyttjar sjukförsäkringen för att vara hemma och titta på sport på TV (Reporting Sick: Are Sporting Events Contagious?, Journal of Applied Econometrics, Vol. 19, No. 6, 2004). När kvinnor används som jämförelsegrupp såg forskarna tydligt att yngre män använt sjukförsäkringen för detta ändamål. Så frågan är om hur många fler som de närmaste veckorna blir sjukskrivna på grund av fotbolls VM. Varför kan vi inte erkänna att fusk och överutnyttjande förekommer och att en viss grad av självrisk i sjukförsäkringen är nödvändig?
Fusk. Överutnyttjande. Okunskap. Attitydförskjutningar. Spelar det någon roll vilka ord vi sätter på det faktum att ett av våra viktigaste trygghetssystem används till helt andra saker än vad det är avsett för? Ja, det gör det!Regeringen tillsatte för några år sedan en fuskkommission för att bekämpa fusket. Detta var intressant då regeringen och även de andra borgerliga partierna blev väldigt upprörda när Alf Svensson talade om fusk år 2002. Regeringens förslag till att upptäcka fusk var inte att anställa en massa “fuskjägare” som åkte runt i landet och letade efter påstådda fuskare och dubbelkollade att allt stod rätt till. Nej, regeringen ville istället använda den “nya” teknikens möjligheter att sammanställa uppgifter.
Vi läser nu i DN i helgen att 300 särskilda tjänstemän hos Försäkringskassan ska ringa 30 000 kontrollsamtal under augusti för att stävja fusket med tillfällig föräldrapenning, som tros kosta runt 200 miljoner per år. En utredning som Försäkringskassan genomfört visar att var sjätte förälder som förra året fick ersättning för vård av sjukt barn, alltså tillfällig föräldrapenning, fick pengar de inte hade rätt till. I juli rullar därför kassan i gång en särskild insats för att bekämpa fusket. Totalt 300 tjänstemän ska ringa runt till arbetsgivare för att kontrollera om föräldrar som anmält att de här hemma för vård av sjukt barn verkligen är hemma med barnet - och inte på jobbet. Minst fyra av tio av samtliga utbetalningar ska kontrolleras och totalt väntas det alltså innebära 30 000 kontrollsamtal enbart under augusti.

Våra olika välfärdssystem bygger på att vi solidariskt håller oss till de regler som finns. Det handlar om att göra rätt för sig. Utvecklas fusket och blir norm undergrävs vårt samhälles grundvalar. Här har inte minst skolan, arbetslivet och idrotten ett viktigt att uppdrag; att förebygga fusk och att beivra de som fuskar oavsett om det gäller betyg, arbetstider eller att filma till sig en straff på fotbollsplanen.

Saturday, June 03, 2006

Lennartsbloggen

Lennartsbloggen

Maktskifte i Gävle
.... "Det är dags för maktskiften i Gävle , Gislaved, Göteborg och andra röda kommuner, landsting och regioner. Sverige behöver nya jobb!"

Göran Hägglund på Kristdemokraternas Kommun-och landstingsdagar i Stockholm den 26 januari 2006

Lenartsbloggen: May 2006

Lennartsbloggen: May 2006
Mellan hägg och syrén

Pingstafton idag och den vackraste delen av sommaren. Allt grönskar och blommar. Vår gräsmatta är full av vackra gula blommor!
Det är en bråd tid nu. Mycket ska hinnas med innan semestern. Trädgård, skolavslutning, studentfirande och även på den politiska fronten händer det mycket nu.I måndags var det kommunfullmäktige. Vi började 16 och slutade 22 och många ärenden hanns inte med. Debatten om årsredovisningen blev lång och i övrigt kändes det att valet närmar sig. Och kommunfullmäktige den 19 juni får säkert ännu mer prägel av valrörelsen.I onsdags hade vi besök av vår partiledare Göran Hägglund. Besöket på Grinden fångade medias uppmärksamhet och även på den efterföljande pressträffen var det god uppslutning.

Vi kristdemokrater lade för 8 månader sedan en motion med begäran om kommunal folkomröstning om ökad valfrihet i barnomsorgen. Vi kräver nu att fullmäktige den 19 juni får ta ställning till motionen. För Gävles framtid är det viktigt att skapa förutsättningar för trygga familjer och trygga barn . Vi ser gång på gång att socialdemokraterna prioriterar " hårda" frågor medan de ärenden som berör alla familjer och barnen- vår framtid- nedprioriteras. Att beredningen av oppositionens motioner förhalas är ett slag mot demokratin.

Lennartsbloggen: May 2006

Lennartsbloggen: May 2006

Lennartsbloggen: May 2006

Lennartsbloggen: May 2006