Saturday, June 10, 2006

Lennartsbloggen

Kristdemokraterna säger nej till erbjudandet att förvärva 25 % av aktierna i Karskär Energi AB

Stadshus AB har sedan juni 2004 haft kontakter med Karskär Energi och dess ägare angående industriellt samarbete.
Gävle Energi AB har under en tid också haft överläggningar med Sandviken Energi AB om samarbete inom fjärrvärmeområdet. Flera olika interna och externa utredningar har gjorts.

Karskär Energi levererar sedan många år genom avtal en relativt begränsad kvantitet hetvatten till Gävle Energi AB, motsvarande ca 9 % av Gävle Energis nuvarande behov. Olika tankar och förslag har presenterats bl a att Gävle kommun skulle köpa Karskär Energi och Gävle kommun ställde sig också för några år sedan sig positiv till att en ansökan lämnades in om bidrag från det statliga klimatinvesteringsprogrammet för att bygga en biopanna, ägd av Karskär.

Gävle Energi AB har genom förhandling säkrat fortsatta leveranser från Karskär Energi AB för åren 2008-2012 till kraftigt nedsatt pris i förhållande till det avtal som gäller fram till 2008. Genom detta avtal kommer Karskär Energi att leverera hetvatten som produceras med biobränsle. Karskärs beslut att ersätta dagens oljeanvändning är mycket positivt och visar på bolagets intresse att medverka till att uppställda miljömål nås.

De förslag till avtal som framförhandlats av parternas förhandlare, Ice Capital, ger uttryck för en vilja från både Gävle kommun och Karskär Energis ägare att ta ett gemensamt ansvar för både miljö och uppvärmning av Gävles fastighetsbestånd.
Den ekonomiska utvärdering som Ove Andersson utfört visar i princip ingen ökad ekonomisk nytta av att gå in som delägare i Karskär Energi. Ice Capitals rapport har ett mycket begränsat bevisvärde, eftersom Ice Capital, i sin rapport i princip utvärderar sitt eget utförda arbete. I det tjänstemannaförslag som kommunens egna chefstjänstemän tagit fram anförs att samverkan med näringslivet är en mycket viktig faktor och att det är ett steg i kommunens strategiska näringslivssamarbete att köpa in sig i ortens största energikombinat. När Gävle Energi för några år sedan diskuterade ett gemensamt bolag med dåvarande Sydkraft drogs slutsatsen att ett sånt samarbete skulle skada värdet på Gävle Energi AB.

Sammanfattningsvis finns ett antal för- och nackdelar för Gävle kommun med delägande i Karskär Energi AB. På samma sätt finns för Korsnäs och Eon fördelar och nackdelar med att få in Gävle Energi AB som delägare. Samägande är ofta en svår och ibland tuff uppgift, särskilt när delägarna har helt olika affärslogik och affärsidéer. Gävle kommun och dess bolag lyder under en helt annan lagstiftning än Karskär Energi och således finns inga lekmannarevisorer med i det upplägg som anges i förslag till avtal.

Vi kristdemokrater menar att det inte visats att ett köp av 25 % av aktierna för 107 Mkr i Karskär Energi AB skulle innebära klara nyttor för medborgarna i Gävle kommun. Det har inte heller visats att priset 107 Mkr är prisvärt sett med Gävle Energis och Gävle kommuns ögon. Den tydligaste nyttan för Gävleborna uppkommer om priset på fjärrvärmeleveranserna kan sänkas med anledning av lägre produktionskostnader för fjärrvärmen.

Det avtal som nu finns för perioden 2008-2012, de goda erfarenheter som finns med Karskär Energi som leverantör och de stora osäkerheter som råder beträffande framtidens energipriser talar för att det finns klara fördelar att inte gå in som delägare. Det finns också mål att kraftigt sänka energiförbrukningen i både bostäder och lokaler.

Genom fortsatt avtalslösning och med en kontrollstation runt år 2010 skapas ett nytt strategiskt läge där olika produktionslösningar kan värderas i god tid innan nuvarande avtal går ut den 31 december 2012. På det sättet kan Gävles skattebetalare vid den tidpunkten ha helt fria händer för att klara det behov som då finns av hetvatten leveranser.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home